O kolik let může bariatrická operace prodloužit život obézním?

15. červenec 2022

Navzdory vědecky prokázaným příznivým účinkům bariatrické chirurgie pouze malý zlomek vhodných pacientů podstoupí operační léčbu pro předsudky vůči obézním, kteří jsou obviňování ze selhání a nedodržování doporučení. Zdá se, že těm, kteří obezitu léčí, validní data chybí.

Navzdory vědecky prokázaným příznivým účinkům bariatrické chirurgie pouze malý zlomek vhodných pacientů podstoupí operační léčbu pro předsudky vůči obézním, kteří jsou obviňování ze selhání a nedodržování doporučení. Zdá se, že těm, kteří obezitu léčí, validní data chybí.

Všeobecně je doporučováno, aby se všem potenciálním adeptům bariatrických operací poskytly plnohodnotné informace na základě, kterých by se mohli informovaně rozhodnout. Hlavní motivací k bariatrické operaci je snížení zdravotních rizik obezity, jako je zhoršení zdraví a předčasné úmrtí. Jaké konkrétní vědecky doložené údaje poskytuje medicína pro poskytnutí hodnověrného poučení? Víme, do jaké míry se sníží relativní riziko úmrtí obézních vlivem bariatrické operace, jestli a o kolik let se prodluží očekávaná délka jejich života?

Zde je několik reálných, věrohodných čísel:

Z údajů studie SOS (Sweedish Obesity Study), která zkoumá osud velkého počtu obézních po bariatrické operaci i jejich úmrtnost, a to již po dobu tří desetiletí. Článek s názvem „Life expectancy after Bariatric Surgery in the Sweedish Obese Subjects Study“, který byl publikován v odborném časopise New England Journal of Medicíne v roku 2020 srovnával délku života ve třech skupinách: 1/ u obézních po bariatrické operaci, 2/ u neoperovaných obézních a 3/ v běžné populaci. Počty sledovaných pacientů jsou vysoké (v jednotlivých skupinách se jednalo o 2007, 2040 a 1135 osob) a délka sledování dlouhá (24 let v chirurgické skupině, 22 let u neoperovaných a 20 let v referenční skupině z běžné populace). Validita výsledků je vysoká, údaje byly k dispozici v 99,9 % a 100 %.  Výsledky: Úmrtí do 90 dnů od operace se vyskytlo u 0,2 % operovaných, v případech, kdy byla nutná reoperace až u 2,9 % pacientů. Během sledovaného období celkem zemřelo v chirurgické skupině 457 pacientů (22,8 %) a v kontrolní skupině 539 pacientů (26,4 %), rozdíl je statisticky signifikantní, a to pro kardiovaskulární i onkologické příčiny úmrtí. Střední délka života byla o 3 roky delší v chirurgické skupině, ale stále o 5,5 roku kratší, než je průměr v běžné populaci. Takže zjednodušeně řečeno: nejlepší je nebýt obézní, a v případě obezity podstoupit operaci.

Některé údaje o přínosu bariatrické operace publikoval v roce 2021 časopis Lancet v meta-analýze pod názvem „Association of metabolit- bariatric surgery with long-term survival in adults with and without diabetes: a one-stage meta-analysis of matched kohort and prospective controlled studies with 174 772 participants“. Zde se uvádí, že zvýšené riziko úmrtí se bariatrickou / metabolickou operací snižuje téměř o 50 %.  Efekt operace je výraznější u pacientů s cukrovkou. Jinými slovy: aby se zabránilo jednomu úmrtí v horizontu 10 let, stačí u diabetiků vykonat 8 – 9 bariatrických operací, ale u obézních bez diabetu je to až téměř 30 operací. Operace prodlouží život u diabetiků o více než 9 let a u obézních bez cukrovky „pouze“ o 5 let ve srovnání s konzervativní léčbou. Hypoteticky – pokud by se globálně zvýšilo využívání bariatrické / metabolické chirurgie u vhodných adeptů pouze o 1 %, získalo by se 5 až 6,6 milionů životo-roků.

Na přínos bariatrické / metabolické chirurgie při kardiovaskulárních onemocněních poukazuje také letošní březnové vydání kardiologického časopisu European Heart Journal.  Infarkt srdce a selhání srdce jsou po operační léčbě těžké obezity sníženy o 42 % a o 46 %. Riziko mrtvice – ischemické cévní mozkové příhody – klesá dokonce o 63 %.

Odborné články potvrzují, že ochranný účinek metabolické / bariatrické chirurgie při metabolických onemocněních i při srdečně-cévních onemocněních je impozantní, nesrovnatelně vyšší než jakákoliv dostupná medikamentosní léčba na trhu, nesrovnatelně účinnější než interní postupy. Například když vám ve věku 40 let stanoví lékař diagnózu cukrovka 2. typu, znamená to, že se krátí váš život oproti nediabetikům v průměru o 12 let, když jste muž, a o14 let, pokud jste žena, jakkoliv byste byli pečlivě léčeni veškerými antidiabetickými farmaky u těch nejlepších odborníků. Pouze v případě, že by vás odeslali k operační léčbě, můžete se cukrovky i zbavit, pokud se dostanete na operační stůl včas, anebo si alespoň prodloužíte své období zdravého života, pokud budete v péči diabetologa dlouho.

Proto nejenom bariatričtí chirurgové, ale zejména internisté, kardiologové a diabetologové by měli překonat předsudky vůči obézním a měli by pravdivě informovat své obézní pacienty a častěji jim doporučovat radikální, účinnou a bezpečnou léčbu – operaci. Žádejte u svého lékaře informace, zda není právě Váš případ obezity vhodný k chirurgické léčbě!

Autor: MUDr. Michal Čierny, CSc., Bariatrická ambulance – Nemocnice Břeclav

zpět